Referat fra styremøte 27. mars 2006


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Kristian Erik Øvermo (styremedlem)
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Stig Fiske (vara)
 
Tromsø, 03. april 2006
Møtetid: 27.03.2006, kl. 16.00-19.00
Møtested: Vital, Nerstrandasenteret
Fremmøtte: Hanne, Marfianne, Alf-Are, Helge, Kristian Erik, Ingunn, Stig
Forfall: Ingen
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Innkalling og referatet godkjent.
Post/info:
Tromsø kommune har fakturert TSK for treningstider og      bassengleie ca. kr. 23.500,-.  TSK har klaget på regningen.  Tromsø kommune har behandlet klagen og ikke tatt den til etterretning.  TSK anker videre.
Hanne


Hanne
15/06
Konstituering av styret
Styret har sammensetning som oppført i ”headingen”.   
Ingunn Gundersen er svømmernes repr. inntil  svømmerne evt. velger ny.
Referent fra styremøtene går på omgang.
Ingunn

Marianne
16/06 a)
Økonomiutvalg
Hovedansvar for å skaffe inntekter til klubben.
Tegne sponsorkontrakter og vedlikeholde disse.
Søke støtte (kommune, krets, fond mm.).
Skaffe annonser/premier til stevner.
Dugnadsaktiviteter.
Helge
Stig
16/06 b)
Arrangementsutvalg
Hovedansvar egne stevner/sonestevner/borte-stevner.
Invitasjon, påmelding, dommere, funksjonærer, kafe. Reiser, opphold, trener/reiseleder.
Treningsleire.
Arrangementskalender.
Hanne (styret)
Liv Nergaard
Per Chr. Gundersen
Inger-Torill Bakke
16/06 c)
IT-utvalg
Vedlikehold av hjemmeside.
Sekretariatsfunksjon på egne stevner.
Registrere og sende påmelding til stevner I ”Kobben”.
Medlemsoversikt.
Idrettsreg./lisenskontroll (kontroll).
Henrik Broberg
Arild Schneider
Yngve Lund
16/06 d) Trenerkontakt
Ansvar for trening, stevner og treningsleire i samarbeid med trenerne og arrangementsutvalget.
Treningstider/behov (søknad Idrettsrådet, kommunen).
Utdanning av trenere.
Kristian Erik (styret)
16/06 e) Svømmekursutvalg
Planlegge kursene (vår/høst)
Rutiner for påmelding/ventelister.
Annonsering av oppstart.
Leie av halltid.
Kontaktperson for foreldre og instruktører.
Organisering og utdanning av instruktører.
Hilde Jenssen
Henrik Broberg
16/06 f) Nytt basseng
TSK’s representant i møter med kommunen
Henrik Broberg
17/06 Økonomi/budsjett
Netto likvide midler/ubetalte regninger viser en underdekning på ca. kr. 50.000,-.
Undersøke muligheten for oppløsning av fondsmidler (ca. kr. 40.000,-).
Budsjett for 2006 settes opp på neste styremøte.
Styret
18/06
Trenersituasjon
Møte med trenerne 4. april 2006.
Utarbeidelse av perm til trenerne med nødvendige
papirer (timelister, innmeldingsskjemaer mm.)
Hanne
Helge sammen
med Ingunn
19/06 Medlemsregister
Ajourføring av medlemsregisteret har 1. prioritet nå.
Alle
20/06
Setermoen.  Egenandelen settes lik selvkost.
Arr. Utvalget
21/06 Kvæfjordstevnet
Egenandel kr. 350,-.
Reisekostnader dekkes for 2 biler a kr. 1.000,-.
Arr. Utvalget

Neste styremøte
24. APRIL KL. 16.00
MØTESTED: VITAL, NERSTRANDASENTERET

Marianne Lockertsen