Referat fra styremøte 24. april 2006


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Kristian Erik Øvermo (styremedlem)
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Stig Fiske (vara)
 
Tromsø, 27. april 2006
Møtetid: 24.04.2006, kl. 16.00-19.00
Møtested: Vital, Nerstrandasenteret
Fremmøtte: Hanne, Marfianne, Alf-Are, Helge, Kristian Erik(delvis), Magnus(vara for svømmernes representant
Forfall: Ingunn
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Innkalling og referatet godkjent.

Til innkallingen: vara (Stig) oppfordres til å stille på alle møter på lik linje med de øvrige styremedlemmer.

Post/info:
To oppsigelser fra trenere på samme parti uten varsel. Søknad om treningstid for neste år (2006-2007) sendt til Idrettskontoret i kommunen og til Tromsø idrettsråd. Møte om fordeling av treningstider holdes av Tromsø idrettsråd onsdag 10. Mai kl. 18.00 på Grand Hotell. Søknad sendt om utvidet morgentrening (hver dag 05.30 – 08.00) og utvidet treningstid på tirsdag og torsdag med ½ time fra 15.30-16.00. Foreløpig er bare det siste innvilget.  
Hanne


Hanne
22/06
Status økonomi
Økonomi gjennomgått av kasserer. Forslag til budsjett i ballanse fra kasserer er tatt til etterretning.
Alf Are
23/06
Trener- og treningssituasjonen
Møte med alle trenerne avholdt. Oppfølging etter møtet (v/Helge) med justering av treningstider, trenere på C og Talent, og utarbeiding av registreringsskjema for hvert parti.  Helge fortsetter som trenerkontakt/ ”Sportssjef”.
Helge
24/06
Sponsorarbeid
Marianne tar over som hovedansvarlig for sponsorarbeid. Helge bistår med etablert kontaktnett. Eget styremøte mandag 14 dager om profil og visjon med henblikk på sponsorpresentasjon.

Marianne begynner umiddelbart å ta kontakt med aktuelle sponsorer.
Marianne
25/06
Kurs 2006-2007
Representant fra styret må delta i utvalg for planlegging og oppfølging av svømmekurs. Tas opp på neste styremøte.
Styret
26/06 Treningsleir og NM-deltakelse
Tilbud fra Fauske svømmeklubb om treningsleir i Estland og NM-opphold i Trondheim (ca. 1 måned) for 13.600 kr. Lite aktuelt for andre enn NM-deltakere. Undersøkes hvem som er aktuelle/ har eller kan oppnå NM-krav i minimum 2 øvelser innen påmeldingsfristen (ca. 6-7 stykker). Beslutning om egenandel i forhold til antall deltakere.

Det vurderes passende avslutningsstevne for B-partiet og oppstartleir i august for alle, helst i samarbeid med andre klubber.
Helge, trenerne, arrangements-utvalget, styret

Neste styremøte
8. MAI KL. 16.00 - 19.00
MØTESTED: VITAL, NERSTRANDASENTERET
(eget tema for møtet, se sak 24/06)

Hanne