Referat fra styremøte 23. november 2004Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merethe Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Liv Nergaard
Allan Jørgensen (svømmernes representant)
Erik Benjaminsen (vara)
 

Tromsø, 24. november 2004
Møtetid: 23.11. 2004, kl. 19.00-20.30
Møtested: Kløvervegen 17 (Navigara)
Fremmøtte: Hilde, Liv, Hanne, Merete, Morten
Forfall: Allan
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat/ informasjon: - Referat nr. 11 godkjent.
- TSK har fått tildelt 43 000 kr. i aktivitetsmidler fra idrettsrådet.
- Henvendelse fra Hansnes om råd i forbindelse med oppstart av ny svømmeklubb
- Det  vil bli avholdt nytt kretsdommerkurs i Tromsø. Tidspunkt ikke fastsatt.
- Venter tilbakemelding fra Alfheim om trening i julen. 
- TSK dekker ikke utgifter til stevner som klubben ikke selv melder på til.
Hilde
70/04 Avtaler og lønn til trenerne Styret lager utkast til avtale om  hovedtrener/ koordinator, treneransvarlig for hver gruppe, samt oppgaver som diskuteres på eget møte med trenerne i forbindelse med neste styremøte.

Det hentes inn eksempler på avtaler fra andre klubber for eks. Fauske.

Hilde
 
 

Hilde

71/04 Kretssamling TSK  har mottatt invitasjon til kretssamling i Bardufoss for 250 kr per deltaker. TSK må jf økonomireglementet sponsorere transport.

Kjøregodtgjørelse settes til kr. 250 under forutsetning av minst 2 svømmere i bilen.

72/04 Kjøregodtgjørelse Kjøregodtgjørelse fastsettes spesielt for hvert arrangement begrenset oppad av kretsens satser.
73/04 Sørreisa Deltakelse på julesvøm i Sørreisa prioriteres siden vi måtte avlyse stevnet i Lakselv pga. kostnader.

C 0g C+ partiet oppfordres spesielt til å delta.

Kjøregodtgjørelse som på kretssamling (250 kr).

Arrangementsutv
74/04 Sponsoravtaler Avtale med Pyramiden Sport om Puma treningsdragt til kr. 410 per stk. Prøveeksemplarer i alle størrelser bestilles.
50% på badedragter m.m. fra Arena.  Felles bestilling. 
Morten
75/04 Referat økonomiutvalg Utvalget har satt opp strategi for langsiktig avtale i forhold til bedriftsmarked (kurs og arrangement for aktuelle firmaer) og parsonmarked (svømmekurs for barn, voksne og flyktninge)

Det har ikke vært kontakt med Rya, som ansees som uaktuell som hovedsponsor.

Vedtak fra styret: Det må hurtigst mulig tas initiativ til å få i stand sponsoravtale med aktuelle  firmaer.

"Julebord" Styre, trenere og komiteer inviteres til felles middag på "Peppes pizza". Betales av hver enkelt. Hanne
Neste styremøte Tidspunkt ikke bestemt

Saker:
-avtale og lønn til trenerne
-referat økonomiutvalget og arrangementsutvalget

Hilde

Hanne Skeltved