Referat fra styremøte 23. oktober 2006


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Stig Fiske (vara)
Magnus Klæboe Nordgård (svømmernes representant)
 
Tromsø 23. oktober 2006
Møtetid: 18.09.2006, kl. 16.00-17.30
Møtested: Rådhuset
Fremmøtte: Alf-Are, Helge, Magnus, Chris
Forfall: Marianne, Stig, Tom Erik
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/Info:
Innkalling og referat fra forrige møte godkjent.
Div post fordelt.
Hanne
56/06
Status økonomi
Økonomi gjennomgått av kasserer. Med kjente og beregnede inntekter/utgifter ser likviditeten ut til å være under god kontroll og tilstrekkelig til normal drift resten av året. Orienteringen tatt til etterretning.
Alf Are

57/06
Møte med Idrettsrådet og TKSK
Helge refererte fra møte. Vi er overrasket over at det ikke har kommet tilbakemelding på vårt avtalte initiativ og Helge følger opp med E-post til Idrettsrådet - cc til Trond Kristoffersen, Turid Luneborg og Øyvind Jørgensen.
Helge
58/06
Ishavssvøm 4-5. nov

Innbydelsen ligger på nett. Påmeldinger har begynt å komme inn. Litt problem å få på plass tilstrekkelig med dommere. Økonomiutvalget oppfordres å ta initiativ i forhold til programannonser.  Innmarsj til musikk (Magnus).
Hanne
59/06 Rydding av ”klubbrommet”
Fast satt til 31.10 – madrasser i kjeller må også fjernes
Hanne
60/06 Søppeldugnaden
Dugnaden har så langt gitt i overkant av tretti tusen kroner i inntekt. Henrik og Stig vurderer og avgjør videre dugnader i forhold til hva som kommer av snø og kulde og hvordan dette påvirker muligheten for å gjennomføre arbeidet.
Stig/Henrik
61/06 Impulssamling
Tema på samlingen vurderes å ligge utenfor vår primære målgruppe

62/06 Trener- og instruktørmøte, oppfølging
Chris og Hedvig godt i gang med beskrivelse av (tre) nivåer for svømmeopplæringen. Vurderes komplettert med videobeskrivelse. Ferdig ila et par uker?
Chris/Helge
63/06 Julebord
”Trangt i døra” for svært mange frem mot jul. Vi går heller for en årsfest på nyåret som kan være et tilbud til både svømmere, trenere, tillitsvalgte og foreldre. Innhold både faglig og sosialt.  Chris melder seg til å organisere div ”underholdningskonkurranser”  Stafettpinnen for øvrig overlates arrangementsutvalget.
Hanne
64/06 Eventuelt
Bassengsaken – skal vi engasjere oss i media i forhold til badeland vs 50–meter?  JA – Helge fører i pennen og ønsker innspill til momenter.
Helge

Neste styremøte NESTE STYREMØTE 27. NOVEMBER KL. 16.00 MØTESTED: VITAL, NERSTRANDASENTERET - vi venter fortsatt spent på Tom Eiriks bakværk


Alf Are