Referat fra styremøte 19. mars 2007


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Stig Fiske (styremedlem)
Magnus Klæboe Nordgård (svømmernes representant)
Venke Kopland (varamedlem)
 
Tromsø 19. mars 2007
Møtetid: 19.03.2007, kl. 16.00
Møtested: Vital Forsikring - Nerstranda Senter
Fremmøtte: Hanne, Marianne, Alf-Are, Magnus, Stig, Helge, Magnus
Forfall: Venke, Tom Eirik
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/Info:
Henrik Broberg (Webmaster) er valgt inn som nestleder i Troms Svømmekrets. Samme mann er valgt inn som første vara i Tromsø Idrettsråd
Alle
20/07
Økonomi/budsjett
Klubben har økonomisk kontroll og likviditet. Budsjett for 2007 tas i et senere møte. Orienteringen fra kasserer tas til etterretning.
Alf-Are

21/07
Bruk av dugnadsinntekter
Styret har etter forslag fra Alf-Are bestemt at klubbens dugnadsinntekter som opparbeides av utøver og foreldre skal godskrives den enkelte utøver med 50 %. Denne dugnadskontoen kan benyttes til egenandeler ved svømmestevner og på treningsleire. Dersom utøveren slutter i klubben tilfaller evt opptjent dugnadsinntekt klubben.
Alle
22/07
Sponsoravtaler/ Dugnadsinntekter
Troms Kraft har signalisert interesse for en delsponsoravtale med TSK. Stig tar kontakt med TK for å avtale møte i sakens anledning. Helge stiller på evt. møte sammen med Stig.

Styret ønsker å styrke økonomiutvalget med foreldre/andre utenfor styret for å få flere inntekter. Styret ser for seg et utvalg med ansvarlige innenfor områdene: Sponsing, Dugnad, Støtte og Profil/Merkevare. Helge lager et ”rekrutteringsbrev” beregnet på foreldre som kunne tenke seg å gjøre en jobb innenfor et eller flere av disse områdene.

Styret gjør ellers oppmerksom på ordningen hos Troms Fylkeskommune hvor det gjennom Troms Svømmekrets kan søkes arrangementstøtte under visse forutsetninger.
Stig og HelgeHelge

23/07
Treningsleir i Portugal
Styret viser til tidligere informasjon om dette, og føyer til at utøverne er invitert med på lokalt svømmestevne i Portugal, noe som gir en sportslig gevinst

Det er vanlig å ha med seg gaver/profilartikler ved slike utenlandsopphold/stevner. Styret ønsker å ta et initiativ for å skaffe slike artikler før avreise til Portugal.

Det må bestilles reise etter ankomst Oslo fra Portugal til Trondheim/Namsos og videre til Tromsø etter NM. I tillegg må noen oppnevnes som reiseleder i denne perioden. Marianne og Henrik


Arrangements- utvalget
24/07 Påskeleir
TSK arrangerer påskeleir i Tromsø, med deltakere fra Narvik og Sørreisa i tillegg til egne svømmere. Det ordnes med privat innkvartering for utenbys svømmere.

Styret minner om at deltakere fra TSK melder fra til Henrik.

Det må avklares med Trenerne (Tom Erik) om hvilke treningstider som skal bestilles hos kommunen.
Arrangements- utvalget
Helge
25/07 Eventuelt
Søknad fra Alexander om støtte til treningsleir hos Vestkantsvømmerne. Styret  henviser til vedtak i pkt 21/07 og gir Alexander anledning til å benytte dugnadskonto til dekning av treningsavgift mot faktura fra Vestkantsvømmerne.


Neste styremøte Ikke fastsatt
Alle

Helge