Referat fra styremøte 18. januar 2006


Styret TSK:
Hilde Jenssen ( leder)
Morten Berg (nestleder)
Merete Engenes Hansen (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Kristian Erik Øvermo
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Helge Eriksen (vara)
 
Tromsø, 23. januar 2006
Møtetid: 18.01.2006, kl. 20.00-21.30
Møtested: Fylkesbygget
Fremmøtte: Hilde, Helge, Merete, Ingunn, Tom Erik, Morten, Hanne
Forfall: Kristian Erik
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar

Post/Referat/ info:
Innkalling og referatet godkjent.
Post:
-    Søknad til Tromsø kommune om leie av hallen hele dagen lørdag + søndag i forb. med 3 stevner i 2006 sendes kommunen hurtigst mulig. Sendes via Idrettsrådet.
-    Info om salg av dragter og bagger legges ut på hjemmesiden.
Hanne

Restanse / Hilde

Morten
01/06
Økonomi.
Full økonomioversikt mangler. Innestående på konto pr dags dato 26.000 kr. Oversikt legges fram på neste styremøte.

Merete lager forslag til neste møte til fordeling av kassereroppgavene. Mulig deling av oppgaver ?:
1.    medlemsregister, innkreving av kontingenter og medlemsavgifter
2.    Utbetaling og regnskapsføring

De siste ca. 200 kalendere fordeles til svømmerne for salg hurtigst mulig.
Merete


Hilde
02/06
Stevner
Liste fra siste styremøte vedtatt med unntak av Tverrlandet 21.-22. Januar. I tillegg ønske fra trenerne om deltakelse på Stockholm Summer Games. Trenerne lager konkret forslag som styret kan ta stilling til på neste styremøte.

Ved uttak til stevner, bla. Trøndersvøm, gjøres dette av trenerne på bakgrunn av oppmøte og treningsinnsats. Betingelsene må være kjent av svømmerne på forhånd.

Til stevner der klubben deltar skal påmelding gå via klubben. Svømmere skal ikke delta på alternative stevner samtidig med stevner som klubben har prioritert.
Trenerne
03/06
Sommerleir/ oppstartsleir
Trenerne ønsker både sommerleir for A- og B-partiene samt oppstartsleir for alle.

Trenerne lager konkret forslag til sommerleir som styret kan ta stilling til på neste styremøte.
Trenerne
04/06
Dommerkurs Forslag til dato 17.-18. Februar.
Hilde
05/06 Livredningsprøver
Tidspunkt avklares med Bård Pedersen
Hilde
06/06
Idrettsregistrering
Frist 6. Februar. Merete gjør registreringen.
Merete
07/06 Eventuelt
Alexander har mottatt personlig støtte fra Jekta på 2.500 kr. Støtten går til hans svømmeaktiviteter via klubbens konto.

Årsmøte utsettes til 22 mars. Frist for annonsering 22. Februar.

Infomøte for foreldre tirsdag 7. februar kl. 17.00 i svømmehallen. Formøte tirsdag 24. Januar kl. 20.00 (Hilde, Ingunn + ev Kay-Arild)Hilde

Hilde

Neste styremøte
Torsdag 9.02 kl. 20.00 i Stakkevollan Svømmehall
Hilde

Hanne Skeltved