Referat fra styremøte 15. mai 2006


Styret TSK:
Hanne Skeltved (leder)
Marianne Tollefsen (nestleder)
Alf-Are Johansen (kasserer)
Helge Eriksen (styremedlem)
Kristian Erik Øvermo (styremedlem)
Ingunn Gundersen (svømmernes representant)
Stig Fiske (vara)
 
Tromsø, 15. mai 2006
Møtetid: 15.05.2006, kl. 16.00-19.00
Møtested: Vital, Nerstrandasenteret
Fremmøtte: Hanne, Marfianne, Alf-Are, Helge, Kristian Erik, magnus (vara
for svømmernes representant)
Forfall: Ingunn
 

Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
27/06
Fratredelse styremedlem
Styremedlem Kristian Erik Øvermo har valgt å fratre vervet som styremedlem med øyeblikkelig virkning pga en svært presset arbeidssituasjon.
Styret tar fratredelsen til etterretning og Stig Fiske (vara) trer derfor inn som styremedlem i plassen til Kristian Erik.
Styret

Post/Referat/Info:
Innkalling og referatet godkjent.

Post/info:
Avslag fra Lotteritilsynet om fast oppstillingplass for spilleautomat. Vedtaket fra tilsynet påklages.

TSK har fått tildelt timer for neste sesong. Stort sett samme som dagens, bortsett fra at vi har fått Tromsø Svømmeskole inn i beste treningstid både på tirsdag og torsdag.
Dette vil vi ta opp med Idrettsrådet (Alf Konrad Wilhelmsen) på bakgrunn av at Tromsø Svømmeskole er en helkommersiell virksomhet, som bør vike for ordinær trening. Etter møtet vil vi ta et initiativ til å møte TKSK og evt Tromsø Svømmeskole for samtaler for å tilpasse treningstider så langt det går.
For øvrig har vi fått utvidet treningstiden til å gjelde alle hverdager fra 0530 til 0800.
Hanne


Hanne


Helge
28/06
Status økonomi
Økonomi gjennomgått av kasserer. Orienteringen tatt til etterretning.
Regninger fra Tromsø Kommune på til sammen kr 23.657 påklages – TSK ber om et møte med kommunen gjennom Idrettsrådet. I tillegg til ovennevnte vil TSK ta opp ansvarsfordelingen mellom rektorer og kultur og idrett mht drift av skolebassenger. Hanne skriver et grunnlagsdokument for møtet og ber om et møte med kommunen gjennom Idrettsrådet. Helge og Marianne stiller på møtet siden Tromsø kommune er Hannes arbeidsgiver.
Alf Are

Hanne/Helge/ Marianne

29/06
Personlige sponsorer
Styret har behandlet dette på prinsipielt grunnlag. All sponsing skal i utgangspunktet tilfalle TSK som sådan. Enkeltutøvere gis likevel anledning til å motta sponsing til bestemte stevner og treningsopphold hvor TSK ellers ikke deltar, ut fra en sportslig helhetsvurdering. Sponsingen må ikke komme i konflikt med øvrig profilering hos TSK.
Styret
30/06
Svømmekurs
Hanne går gjennom status med Hilde, i forhold til status, rekruttering og framtidige rutiner for svømmekursene

Det lages i tillegg timelister etter samme mal som for ordinære svømmetreninger
Hanne


Helge
31/06 Oppstartleir
Ansvar for trening, stevner og treningsleire i samarbeid med trenerne og arrangementsutvalget.
Treningstider/behov (søknad Idrettsrådet, kommunen).
Utdanning av trenere.
Arrangements utvalget
32/06 Profil/sponsor- presentasjon
Økonomiutvalget som pt består av Marianne og Stig bør forsterkes med minst to personer til. Mulige inntektskilder utover kontigenter,  treningsavgfter og salg av effekter er:
 a)    Dugnader,
 b)    Ren Sponsing,
 c)    Diverse støtteordinger fra private, kommuner, fylkeskommuner og statlige organer.
 d)    Støttemedlemskap for enkeltpersoner, familier og bedrifter.
Styret er derfor av den oppfatning at det bør være minst en person i Øk.utvalget til å bekle hvert av områdene ovenfor.
Styret vil derfor be Henrik Broberg om å utforme et brev til alle foreldre der vi ber om flere frivillige innenfor områdene over og dessuten i arrangementsutvalget. I brevet bes også foreldre bidra til å skaffe/tipse om aktuelle sponsorer.

Uavhengig av dette går utvalget i gang med å skaffe sponsorer fra bedriftsmarkedet.
Marianne og Stig
Helge


Henrik

Neste styremøte MANDAG 12. JUNI KL. 16.00 – 18.00 VITAL, NERSTRANDA

Helge