Referat fra styremøte 07. april 2003Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 12. april 2003
Møtetid: 07.04. 2003, kl. 20.00-22.00
Møtested: Farmasibygget
Fremmøtte: Nina, Karina, Ola, Marit, Liv, Morten og Hanne
Forfall: Erik
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referatsaker Mulighet for å søke kommunens kulturmidler undersøkes nærmere. Må generelt være mer obs. på søkermuligheter ?liste bør settes opp.
BS-kurs er igang (Barnas svømmeskole) ?viktig for å sikre nok trenere til å avholde kurs.
Brev fra Ann Kristin Aamodt og Tonje Kræmer er besvart. Det vises til styrevedtak i 2002 om krav til alle A-svømmere om å holde kurs. Saken ansees som avklart.
Ny dato for årsfest satt til lørdag 14. juni. Program: 
-oppvisning i bassenget
-Pizza for de yngste
-bading
-middag/bankett (over 18 år)
Sted: Alfheim ev. Fylkeshuset til banketten. (Liv).
Hanne
17/03 Ishavssvøm -evaluering Generelt bra gjennomført stevne.
Utstyr suppleres med stoppeklokker, diskekort og stifter til stiftemaskin.
Mulighet for forbedring:
-flere påmeldte/ legge mer vekt på invitasjoner ev. invitere svømmere fra Sverige og Finland. Ishavssvøm bør fortsatt ha en profesionel profil men samtidig legge vekt på å få med de yngste.
-tidspunkt for stevnet bør kanskje flyttes til februar og ikke samtidig med Notar Cup i samme hall. Det undersøkes hvordan tidspunktene for stevner både nasjonale og i landsdelen samordnes.
Karina

Ola

18/03 E-mailliste/ medlemsinformasjon Henrik har etterlyst en E-mailliste til alle medlemmer for lett å kunne spre informasjon til medlemmer. Samtidig er det sikkert penge å spare penge på porto.
Karina tar kontakt med Henrik om å få overført og komplettert listen som finnes.
Karina
19/03 Boden 2-4 mai SSK har invitert de yngste svømmere ( ca. 10-12 år) med på svømmehelg til Boden 2-4 mai. Forutsetning er at TSK stiller med 1 voksen per 8 barn. Pris: 750 per pers.

Invitasjonen distribueres til Talent, C og C+ -partiene. Allan og Tom Erik informeres.

Liv
20/03 Ålborg 2004 Brev fra Ålborg svømmeklubb om å gjenta suksessen fra 2001 med besøk fra Ålborg svømmeklubb i påsken og gjenvisitt i Ålborg sommeren etter. Ålborg ønsker å komme med sine svømmere i påsken 2004 og inviterer Tromsø-svømmere til Ålborg sommeren 2004.

Opplegget er aktuelt for 11-15 år. Det forutsettes privat innlosjering.

Styret svarer med brev bekreftende tilbake til Ålborg. Henrik spørres om å lage program for påsken 2004.

Nina
Hanne
21/03 Økonomimodell Dagens modell er basert på lav egenandel og at alle deltar til økonomien i klubben med dugnadsinnsats.

Pga. dårlig økonomi må det fremover både satses på økt egenandel, økt plikt til dugnad og økte sponsorinntekter. Hvor stor egenandelen blir avhenger av dugnad og sponsorinntekter. Styret ønsker foreløpig å legge seg på et prinsipp om at utgifter til trenere skal dekkes opp av egenandel (treningsavgift).

Det jobbes videre med å se på bla. økonomisering av trenerutgiftene for eks. ved færre trenere på søndager. 

Fleksibilitet i økonomimodellen viktig. 

Nina
22/03 Oppstartsleir B og C+ partiene Leieren legges til Boden i august, en uke før skolestart.

Bør få til samarbeide med Kvæfjord og Fauske om felles sommerleir og oppstartsleir.

Neste styremøter Mandag 05.05, kl. 20.00
Farmacibygget

Saker:
- Økonimimodell (forberedes av Nina + Karina)
- Sommerleir for A-svømmerne
- Rutiner/arbeidsutvalg (forberedes av Nina+Hanne)
- Sponsorer 

Hanne Skeltved