Referat fra styremøte 05. januar 2004Styret TSK:
Nina Emaus ( leder)
Erik Benjaminsen (nestleder)
Karina Weinschenk (kasserer) nedlagt verv 1.11.2003
Hanne Skeltved (sekretær)
Morten Berg
Liv Nergaard
Ola Sundt (svømmernes representant)
Marit Hansen (vara)

Tromsø, 07. januar 2004
Møtetid: 05.01. 2004, kl. 19.00-21.00
Møtested: Farmasibygget
Fremmøtte: Nina, Morten, Liv, Marit, Hanne + Hilde Jensen
Forfall: Ola, Erik
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Post/Referat Endringer til referatet (13/2003): 
1) Liv og Alf Are har påtatt seg å føre regnskap resten av året forutsatt tilgang til regnskapet, -men har ennå ikke fått tilgang til regnskapet fra Karina.

2) Trenerne oppfordres til i dialog med styret å diskutere hvordan styrets målsetning oppfylles best mulig.

Idrettens verdipris 2003  anses ikke aktuelt for TSK.

Behov for egen ulykkesforsikring for funksjonshemmede sjekkes opp.

Tromsø idrettsråd:
-Årsmøte i 12 februar.
-Interninfo savner informasjon fra TSK ?Webmaster svarer.
-Søknad om spillemidler for anlegg ?ikke realistisk for TSK.

Inntekter for spilleautomat har fra mai ? sept (5 mdr.) vært ca. 85.000,- kr ?betydelig mer enn forventet. Noel purer på betaling for de siste 3 måneder.
Klubbens kontaktperson er heretter Hilde (for kontakt med Noel).

Klubben har mottatt oppdatering av Windows regnskapsprogram, Hogia Lønn som klubben har kjøpt ?abonnementet sies opp umiddelbart.

Førstehjelpprøve gjennomføres en søndag for alle trenerne. Tas opp med Bård Pedersen.

Svømmekurs starter opp uke 3. Info settes inn i avisenes "klubbkassa".

Avtalen med Intersport er gått ut og bør fornyes (10% rabatt på badeutstyr)


 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilde
 
 
 

Henrik
 
 
 
 
 
 
 
 

Hilde
 
 

Hilde
 

Hanne
 
 

 

01/04 Regnskap Disketter med kopi av regnskapet som er overlevert Karina lar seg ikke åpne. Etter gjentatte purringer har styret fortsatt ikke tilgang til regnskapet. Styret finne det uakseptabelt av fortsatt ikke å ha tilgang til regnskapet.

Styret prøver med eksperthjelp å lese de overleverte diskettene. Alternativt må styret få tilgang til Karinas PC for å få ut regnskapet.

Årsmøtet kan ikke avvikles før det foreligger et godkjent regnskap.

Klubben ser ut til å ha et svært godt resultat med innestående på driftskonto på 162.215,- kr. Ikke mottatt regning på ca. 40.000,- kr. for halleie til kommunen kommer i fratrekk.

Nina/Liv
02/04 Tilskuddsmidler TSK har fått tilskuddsmidler til integrering på 13.000,- kr, som er betydelig mindre enn søkt og forventet, -og 800,- kr. i tilskudd til utdanning (kursinstruktører).

Mulighet for tilskudd til integrering for 2004 sjekkes med forbundet. Det lave tilskuddet medfører at styret ser seg nødt til å be Chris Arne prioritere mellom Malmø Open og NM (klubben kan ikke dekke omkostninger for ham for begge).

Hilde
03/04 Ishavssvøm 7-8 februar Oppgaver fordelt. Hilde lager oversikt som sendes ut til styret. Hilde
04/04 Stockholm Games 8-11 juli Styret har fått spørsmål fra trenerne/ Allan om mulighet for å sende en gruppe fra B, C+ og ev. C til S.G.
Styret er positiv til forslaget (diskuteres videre på møte med trenerne).
05/04 Sommerleir B, C+, C Morten og Liv begynner å undersøke muligheter. Morten/
Liv
06/04 Møte med trenerne Møte med trenerne tirsdag 13.01 kl. 18-19.30 i Stakkevollhallen for å legge opp terminliste for våren m.m. Hilde
07/04 Treningsavgift 2003 Høstkontingent for B-partiet var ved en feil satt til 1.250,- kr.. Riktig kontingent er 1.750,-kr. Styret velger å ikke kreve beløpet opp i ettertid.
08/04 Søknad om fritak for treningsavgift for Juliane Weinschenk Søknaden er begrunnet med sykdom og lite deltakelse på trening i høstsemesteret 2003. Det innvilges et avslag på kontingent på 1.500,- kr. (full avgift er 3.500,- kr.).

Vedtaket er fattet med 3 mot 1 stemme.

Hilde
09/04 Årsmøte Årsmøte avventes pga. manglende regnskap.

Det settes opp forslag til arbeidsutvalg som velges på årsmøtet.

Nina

Hilde

Neste styremøte Mandag 21. januar kl. 19.00, hos Liv, Hilde setter opp dagsorden. Hilde

Hanne Skeltved