Referat fra styremøte 01. oktober 2002Styret TSK:
Stein Horvei ( leder)
Karina Weinschenk (kasserer)
Hanne Skeltved
Per Christian Gundersen
Erik Benjaminsen
Morten Berg
Ola Sundt (svømmernes representant)
Tor-Eilif Emaus (vara)

Tromsø, 1. oktober 2002
Møtetid: 01.10. 2002, kl. 19.00-20.50
Møtested: Hotell With
Fremmøtte: Stein, Karina, Per Christian, Hanne, Erik, Ola og Morten
Forfall:
 
 
Sak. Nr. Emne Drøfting/ vedtak Ansvar
Referat og aksjoner fra forrige gang Referat godkjent. Forberedelse av sonesvøm i januar tas opp på neste møte. Styret
42/02 Orientering om økonomi v/Karina Regnskap for jan - juni lagt frem. Resultat på pluss 15.000 - 20.000 kr (etter at alle kontingenter er betalt) er bra for høstsemesteret.
Bla. store investeringer til klippekort til flyreiser.
43/02 Nordnorsk mesterskap i Tromsø 26. - 27. oktober Annonsekontrakt utarbeidet. Deles ut til alle A- og B-svømmere for salg av annonser. Frist for salg torsdag 10.10.

Praktiske oppgaver:
- Leie av skole/overnatning ok (Erik)
- Bankett på klubbrommet lørdag med catering + musikk (Morten)
- Café (Morten)
- Dommere (Per Christian)
- Leie av basseng (Karina)
- Program + premier (Stein)
- Tidtakere + sekretariat
Arrangementsmøte for styret 15. Okt. 1900 i hallen.

Karina
44/02 Brev/ søknad fra Noel Pedersen Fyllestgjørende oversikt fra Noel om inngåtte og utløpne/fornybare sponsoravtaler.

Søker om å få dekket utgifter til NM på til sammen kr. 2.224,- (reise, stevneavgift, opphold). Søknaden innvilges.

Ber om at 20% av inntekt fra sponsoravtale med Rya overføres som egenandel til Rune Ulvang. Saken utsettes til neste ordinære styremøte.

Styret
45/02 Sponsoravtale Adidas Problemet med for dårlig kvalitet på badeklær fra Adidas drøftes med svømmerne og tas ev. opp med Adidas med henblikk på å få en fornyet avtale som alle er fornøyd med.

Dersom det inngås ny avtale med Adidas er det viktig at alle svømmerne er lojal overfor avtalen.

Prøver å få til ny avtale med Hotell With, Yonas, Drecker og Kraft (Karina)

Morten
46/02 Ann-Kristin Aamodt -privat sponsing Privat sponsing må gjøres formelt riktig. Per Christian drøfter saken med Noel og gir tilbakemelding til Ann-Kristin. Per-Chr.
47/02 Svømmekurs I hht. Styrets vedtak på forrige styremøte skal alle A-svømmere over 16 år ta begynneropplæring i svømmekurs for å få økt antall trenere i klubben. 

Det undersøkes muligheten av at de som ikke fikk deltatt på kurset i Tromsø kan ta kurset en annen plass. Alle har plikt til å delta og klubben dekker utgifter til transport og overnatning.

Per Chr.
48/02 Referat fra møte om bassengsituasjonen i Tromsø v/ Erik Møte i regi av Tromsø Idrettsråd.

Ønske om å synliggjøre det store totale antallet svømmere i Tromsø på ca. 800 for å utøve press på myndigheter og politikere for å få til ny svømmehall med 50 meters basseng.

Målsetning om økt samarbeid mellom klubbene. Ønske om å få til søndagsbading på Alfheim for å gi tilbud om stubetrening.

Har vært avholdt møte om saken mellom Tromsø Idrettsråd og kommunens idrettskontor.

Evt. Div. post - Stimuleringssamling for trenerer 12-13 okt. Bardufosstun, -ikke aktuelt
- Ledermøte 13 okt. Bardufasstun, -ikke aktuelt.
- Inspirasjonskurs "Trening på dypt vann", -viderformidles til Rita Kristoffersen
Eget styremøte om NNM 15. okt. kl. 19.00 i Stakkevollan svømmehall

Hanne Skeltved