Protokollen fra årsmøtet i TSK 2007


ÅRSMØTE 2007
Tromsø Svømmeklubb

Rådhuset i Tromsø
19 februar 2007 kl. 19.00


PROTOKOLL

SAK 1: Godkjenning av innkalling

Innkalling ble godkjent uten merknader.


SAK 2: Valg av møteleder, referent, tellekorps og underskrivelse av protokoll.

Valgt:
Helge Eriksen: møteleder.
Yngve Lund: referent
Alf Are Johansen og Magnus Klæboe Nordgård: Underskrivelse av protokoll
Tellekorps ble ikke funnet nødvendig.


SAK 3: Styrets årsberetning.

Helge Eriksen leste opp styrets årsberetning.
Alexander orienterte om A-partiet
Tom Eirik orienterte om B-partiet
Helge orienterte om C partiet
Hanne orienterte om Masters gruppen og svømmekurs
Inger orienterte om sonesvøm
Liv orienterte om arrangementutvalget
Henrik om IT-utvalget
Hanne om styrets sluttkommentar.

Styrets årsberetning ble tatt til etterretning.


SAK 4: Regnskap og revisors beretning

Alf Are orienterte om postene i regnskapet og at det var ingen merknader i revisors beretning.
Årsmøtet godkjente regnskapet med ett underskudd på 79.895,17.


SAK 5. Kontingent

Kontingenten ble vedtatt uendret, dvs. 250 kr for en familie og 100 kr for enkeltmedlemmer.


SAK 6. Budsjett for 2007

Årsmøtet gir det nye styret fullmakt til å sette opp budsjett for 2007.


SAK 7. Innkomne forslag – Kosthold

Det var foreslått at årsmøtet sluttet opp om:

”Kosthold, både daglig kosthold og kosthold under stevner, er en viktig del av et helhetlig treningsopplegg. Et godt kosthold kan bidra til gode prestasjoner. Samtidig må et fornuftig kostopplegg også være forenelig med svømmernes tannhelse og heller ikke være for kostbart å gjennomføre.

På denne bakgrunn ber årsmøtet styret og trenerne sette i gang et arbeid som leder frem til felles holdninger i forhold til kosthold og kosttilskudd. Disse holdningene bør være basis for hvordan kostholdet organiseres under stevner samt hvilke råd og holdninger som formidles til svømmerne fra trenerne. "

Årsmøtet sluttet seg til forslaget.


SAK 8. Valg av styret og verv.

Alle ble gjenvalgt med unntak av at Stig Fiske gikk inn som fast medlem av styret og Wenche Kopland ble valgt som ny vara-medlem.

Styret og øvrige verv blir da:
Leder:                     Hanne Skeltved
Nestleder:                Marianne Tollefsen
Kasserer:                 Alf Are Johansen
Styremedlem:          Helge Eriksen
Styremedlem:          Stig Fiske
Svømmernes repr.:  Velges av svømmerne på neste trening
Varamedlem:           Venle Kopland
Revisorer:                Astrid Irene Movik, Bjørn Blix
Valgkomité:             Henrik Broberg, Marianne Tollefsen, Morten Berg,
                                Magnus Klæboe Nordgård