Protokollen fra årsmøtet i TSK 2004


Årsmøte Tromsø Svømmeklubb
Navigare, Kløvervegen 17
Onsdag 06. April  kl 19.00


Protokoll

Saksliste:

Sak 1:
Innkalling godkjent

Sak 2:
Valg av møteleder: Per Christian Gundersen,
Referent: Hanne Skeltved
Tellekorps: Henrik Broberg og Merete E. Hansen
Underskrift: Allan Jørgensen og Kay-Arild Paulsen

Sak 3:
Årsberetning 2003 tas til etterretning med årsmøtets bemerkninger (innarbeides før åresberetningen legges ut på hjemmesiden).

Årsmøtets kommentarer/råd til styret vedrørende 2005 (ikke stemt over):

Styrets absolutt viktigste oppgave i 2005 er å skaffe inntekter for eks. sponsoravtaler.
 
Det er viktig å fange opp svømmerne som er falt fra mens treningen på Stakkevollan har vært nede. Trenerne ringer personlig til de det gjelder.

Vanntrimmen kommer ikkje i gang i dette halvår av 2005. Ledig time på tirsdag bør benyttes til å få i gang svømmekurs for eksempel kl. 17-18.30 som vil gi mulighet for to parallelle kurs (annen trening flyttes til senere og foregår ev. samtidig i en del av bassenget).

Det bør vurderes voksen svømmeopplæring på ledig tidspunkt på fredager, hvor det ikkje er mulig med annen trening.

Alternative steder for kurs må finnes, vi kan ikke bli ved å vente på at Grønnåsen åpner for eks. kan Elisabeth senteret være en mulighet? Det bør vurderes å øke prisen på kurs fra 800 til 1000 kr. Det bør følges opp med videregående kurs for de som har deltatt tidligere.

Rutiner for innkreving av kontingent må forbedres. Trenerne kan gjerne stå for å dele ut giro både ved treningsstart og etter hvert som det kommer nye medlemmer. Trenerne holder oversikt over medlemmene på hvert parti til enhver tid.

Klubbens hjemmeside er bra, men det oppfordres til at flere tar bilder på stevner, som kan legges ut på siden.

Bedre rutiner for å melde på svømmere med rett tid tas opp med Arild Schneider.

Sak 4:
Regnskap og revisors beretning

Regnskapet er godkjent av revisor med spørsmål og kommentarer datert 5.04.2005. Regnskapet var lagt frem på årsmøtet av kasserer Merete E. Hansen på vegne av styret.
   
Regnskapet tatt til etterretning.

Årsmøtets kommentarer til regnskapet/styrets svar:

Ikke samsvar mellom treningsavgift i regnskapet og antall medlemmer.  Oppgave for styret i 2005 å sikre at antall medlemmer avspeiles i treningsavgift i regnskapet.

Lav inntekt på svømmekurs i 2004 skyldes at det kun var avholdt et kurs.

Lønn: trenerne har frivillig tatt ut mindre lønn i 2. Halvår 2004 (skal ikke regnes som et tilgodehavende fra klubben).

Spilleautomat er fortsatt ikke omplassert etter at kiosken hvor den tidligere har vært plassert er gått konkurs. Det må hurtigst mulig finnes en ny plass innenfor Tromsø kommune. 

Sak 5:
Kontingent og økonomimodell

Forslag fra styret: Kontingent beholdes med 100,- kr som i 2004. Det innføres i tillegg en familiekontingent på 250,- kr fra 2006. Familiemedlemmer til svømmere oppfordres til å melde seg inn i klubben.

Styrets forslag enstemmig godkjent. Det sendes ut informasjon til medlemmene.

Sak 6:
Budsjett

Budsjett 2004 var lagt frem av kasserer Merete E. Hansen på vegne av styret.

Årsmøtets kommentarer til budsjettet:

Man bør prøve å få opp inntekten på egne stevner ved å øke deltakelsen bla. gjennom å bygge opp renomeet/ øke populariteten på stevnene. Forslag fra årsmøtet: bestemannspremier på 1000 kr, tilbud om overnatning inklusiv bespisning.

Arrangementsutvalget tar imot andre gode ideer.
   
Budsjett enstemmig godkjent. Styret lager en aktivitetsplan i forhold til budsjettet og ev. revidering av budsjettet.

Sak 7:
Styrets forslag: Dagens organisasjon med dagens utvalg opprettholdes.

Styrets forslag enstemmig godkjent.

Sak 8:
Ingen innkomne saker.

Sak 9:
Valg til styre og verv. v/Henrik Broberg på vegne av valgkomiteen. Valgkomiteen har bestått av Ingunn Gundersen, Allan Jørgensen, Henrik Broberg og Dagfinn Conradi

Styrets kommentarer: svømmernes representant oppfordres til å stille på styremøtene og ta aktivt del i styres arbeid. Trenerne oppfordres til å delta på styremøtene.

Forslag fra Ingunn Gundersen om Henrik Broberg som styreleder. Henrik ønsket ikke å stille.

Nytt styre enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens forslag:
Leder               Hilde Jenssen (1 år)
Nestleder         Morten Berg (2 år)
Styremedlem:  Kristian Erik Øvermo (2år)
Revisor            Marianne Tollefsen og Alf Are Johansen (1 år)
Varamedlem:   Helge Eriksen (1 år)

Svømmerne velger sin representant i styret.

Ikke på valg: Merete Engenes Hansen (kasserer) og Hanne Skeltved (sekretær)

Valgkomite: Henrik Broberg, Allan Jørgensen, Ingunn Gundersen, og Yngve Lund (vara). Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Sign.:

Allan Jørgensen

Kay-Arild Paulsen