Protokollen fra årsmøtet i TSK 2004 

Årsmøte Tromsø Svømmeklubb
Markens grøde, 2. etasje
Onsdag 25 Februar  kl 20.00
 

Protokoll

Saksliste:
Sak 1: Innkalling godkjent

Sak 2:  
Valg av  møteleder: Erik Benjaminsen, 
Referent: Hanne Skeltved
Tellekorps: Nina Emaus
Underskrift: Allan Jørgensen og Ingunn Gundersen

Sak 3:  Årsberetning 2003 tas til etterretning med årsmøtets bemerkninger (innarbeides før åresberetningen legges ut på hjemmesiden).

Sak 4:  Regnskap og revisors beretning

Regnskapet er godkjent av revisor uten merknader. Regnskapet var lagt frem på årsmøtet av
Alf Are Johansen på vegne av styret.
 
Regnskapet tatt til etterretning.

Sak 5:  Kontingent og økonomimodell

Kontingent beholdes med 100,- kr som i 2003.

Orientering fra styret om at revidert Økonomimodell er lagt ut på hjemmesiden, og at økonomimodellen revideres av styret i løpet av våren 2004, og heretter hver 2. år med ny behandling på årsmøte hver 4. år.

Sak 6:  Budsjett

Budsjett 2004 var lagt frem av Alf Are Johansen på vegne av styret.
 
Budsjett enstemmig godkjent.

Sak 7:  Ingen innkomne saker.

Sak 8:  Valg til styre og verv. v/Henrik Broberg på vegne av valgkomiteen. Valgkomiteen har bestått av Ola Sund, Henrik Broberg, Stina Fagertun (vara). Erik Thyholt har trukket seg fra komiteen.

Nytt styre enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens forslag:
Leder   Hilde Jenssen (1 år)
Nestleder Morten Berg (1 år, for Erik Benjaminsen som ønsker å stå som vara)
Kasserer  Merete Engenes Hansen (2år)
Styrem./sekretær Hanne Skeltved (2år)
Revisor  Marianne Tollefsen og Alf Are Johansen (1 år)
Varamedlem: Erik Benjaminsen (1 år)

Svømmerne har valgt Allan Jørgensen som svømmernes representant i styret.

Ikke på valg:
Styremedlem: Liv Nergaard

Valgkomite: Henrik Broberg, Allan Jørgensen, Ingunn Gundersen, Dagfinn Conradi. Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Sign.:

Allan Jørgensen

Ingunn Gundersen
 

Utfordringer/henstilllinger til det nye styre fra årsmøtet:

- Det må formuleres en klar målsetning for klubben spesielt i forhold til hvilken satsning på eliteidrett som ønskes. Klubben har potensiale blant svømmerne for å hevde seg godt nasjonalt og kanskje også internasjonalt hvis man ønsker å satse.

- Det bør satses på utdanning av trenerne ­også selv om det koster klubben noe (umulig å satse på fulltidsansatt trener).

- Styret bør utpeke et styremedlem til hvert av minimum følgende utvalg: 1)Trim og utdanning, 2)Økonomi og 3)Arrangement.

- Betalingsrutinene for svømmekursene må bli bedre.

- Det er for dårlig utstyr til svømmekursene (søknad til kommunen behandles i mars).

- Det bør skaffes inn ny klubbdragt, styret bør nedsette et utvalg som jobber med saken.

- Oppstartleir var en susses og bør gjentas.

- Det bør være med foreldre på stevner som bla. kan ta seg av felles bespisning.

- Styret bør være på forkant med arrangementer og valg av trener og reiseleder på reiser.