Protokollen fra årsmøtet i TSK 2003 

TROMSØ SVØMMEKLUBB
 

Protokoll Tromsø Svømmeklubb Årsmøte 2003,
avholdt på Comfort Home Hotel With
Onsdag 26 Februar  kl 18.00

Saksliste:

Sak 1: Konstituering
Innkalling enstemmig godkjent
Valg av  møteleder: Hilde Jenssen, 
Referent: Hanne Skeltved
Tellekorps: Kay-Arild Paulsen, og Tom Erik Olsen
Underskrift: Ola Sund og Ingunn Gundersen

Sak 2:  Rapport fra A-partiet kommer, rapporten forelå ikke til årsmøtet. 

Årsberetning 2002 tas til etterretning med ovennevnte merknad. 

Sak 3:  Regnskapet er godkjent av revisor uten merknader. Regnskapet var lagt frem på årsmøtet av
kasserer Karina Weinschenk.

Regnskapet tas til etterretning.

Sak 4:  Innkomne forslag

Forslag fra Henrik Broberg: Endring av Økonomimodell

Forslaget oversendes styret med fullmakt til å justere og bearbeide forslaget.

Sak 5:  Kontingent

 Enstemmig vedtatt at kontingent beholdes som i 2002 dvs. 100,- kr.

Sak 6 :  Budsjett 2003 lagt frem av leder Stein Horvei.

Budsjett enstemmig godkjent.

Sak 7:  Valg v/valgkommiteens leder, Erik Thyholt (øvrige medlemmer av valgkommiteen var Nina Emaus og Hanne Skeltved) 

Nytt styre enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens forslag:

Leder   Nina Emaus (1 år)
Nestleder Erik Benjaminsen (2 år)
Revisor  Marianne Tollefsen (1 år)
Styremedlem Liv Nergaard (2 år)
Svømmernes representant: Ola Sund (1 år)
Varamedlem: Marit Hansen

Ikke på valg:
Styremedlem: Morten Berg
Styremedlem: Hanne Skeltved
Kasserer: Karina Weinschenk

Valgkomite:
Erik Thyholt (leder), Ola Sund, Henrik Broberg, Stina Fagertun (vara)

I tillegg ble som pressekontakt for klubben valgt Kay-Arild Paulsen

Ev. Det ble anbefalt styret å nedsette utvalg for avlasting av styret feks. Trim og utdanningsutvalg,  arrangementsutvalg, sponsorutvalg  og økonomiutvalg.

Det ble ikke stemt over forslaget.

Sign.:

Ola Sund

Ingunn Gundersen