Protokollen fra årsmøtet i TSK 2002 

TROMSØ SVØMMEKLUBB
 

Protokoll Tromsø Svømmeklubb Årsmøte 2002,
avholdt 25.02.02 kl. 18.30
på Comfort Hotell With

Saksliste:

Sak 1: Innkalling enstemmig godkjent.
valg av  Møteleder:  Nina Emaus
Referent:   Hanne Skeltved
Tellerkorps: Kay-Arild Paulsen og Hilde Jenssen
Underskrift: Per Christian Gundersen og Karoline Moen

Sak 2: Styrets årsberetning
Rettelse pkt. 4 trening: I tillegg treningstider fre. 16-21 og søn. 9-11 + 17-21.
Årsmøtet innstiller at kapasiteten i svømmehallen utnyttes maksimalt.

Rettelse pkt. 7 økonomiutvalget: 
Det har ikke vært avholdt loppemarked.
Også Nina takker for seg i arrangementskomiteen.

Rettelse pkt. 8 rapport fra trenerne: 
Det har også vært arrangert vannbasket og Yonas barneløp i regi av svømmeklubben.
Foreløpig aktivitetsplan for 2002 utgår (hører ikke til årsberetningen).

Tillegg pkt. 9 andre aktiviteter:
TSK har med tre svømmere på OLT-satsning, som har samling en gang i måneden i Tromsø.

Det har i løpet av året også vært nedsatt et utvalg som skulle arbeide med 50 meters basseng. Det var ikke rapportert fra utvalget.

Pkt. 10 regnskap og pkt. 11 budsjett er egne saker på årsmøtet.

Sluttkommentar fra styret blir nytt pkt. 10.

Årsberetningen tas til etterretning med ovennevnte kommentarer.

Sak 3: Regnskap og revisors beretning
Regnskapet godkjent av revisor. Regnskapet var lagt frem av Karina Weinschenk på møtet.

Årsmøtet mener at det har vært en god økonomistyring i klubben i et økonomisk vanskelig år for klubben.

Årsmøtet godkjenner regnskapet enstemmig slik det foreligger.

Sak 4: Kontingent og økonomimodell
Årmøtet stiller seg i prinsippet bak forslaget som var lagt frem av styret til kontingent og ny økonomimodell, med følgende kommentar:
 Styret bes innarbeide kommentarene fra årsmøtet vedr:
- Sonestevne (bør telle som dugnad)
- Sponsoravtaler (bør telle med som dugnad)
- søskenmoderasjon (skal ikke gis etter fylt 18 år)
- ingen utbetalinger fra klubben på forskudd

 Årsmøtet mener at modellen bør prøves ut i et år og deretter evalueres på neste årsmøte.

Sak 5: Budsjett
Årsmøtet tar budsjettet til etterretning.

Sak 6: Innkomne saker: Forslag om lovendring fra styret.
Årsmøtet vedtar enstemmig følgende ny sammensetning av styret:
1 styreleder (1 år)
1 kasserer (2 år)
4 styremedlemmer (2 år)
1 styremedlem/ svømmernes representant (2 år)
1 varamedlem til styret (2 år)
Styret konstituerer seg selv.

Vedtaket medfører endring av §12 pkt. 7 i vedtektene.
 

Ingen andre innkomne saker

Sak 7: Valg av styre og verv, 

Nytt styre ble enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens forslag og er som følger:

Leder:    Stein Horvei   1 år
Kasserer:   Karina Weinschenk  2 år
Styremedlemmer:  Per Christian Gundersen  1 år (ikke på valg)
Hanne Skeltved   2 år
Erik Benjaminsen  2 år
Morten Berg   2 år

Styremedlem/ sv. representant: Svømmerne stiller selv med representant

Varamedlem:   Tor-Eilif Emaus

Revisor:    Marianne Tollefsen  1 år
 

Ny leder Stein Horvei takket for tilliten.
 

Sign.:

Per Christian Gundersen        Karoline Moen