Økonomimodell for Tromsø svømmeklubb

Økonomimodell for TSK
gjeldende fra og med høsten 2008, sist revidert av styret i TSK 21.05.2008

Årsmøtet  26/2-2003  ga styret fullmakt til å utarbeide og vedta ny økonomimodell for Tromsø Svømmeklubb (TSK) ut fra foreliggende økonomiske situasjon. Modellen har vært ute til høring blant svømmerne og svømmernes foresatte, med merknadsfrist 01.07.2004. Modellen har vært praktisert siden høsten 2003. 

Økonomimodellen er delt i fire. Først kommer en generell del med prinsipper som legges til grunn for modellen. Dernest behandles treningsavgiften og retningslinjer tilknyttet denne. Punkt tre omhandler egenandeler på stevner og leire og i siste punkt kommer instruktørhonorar ved kurs og aktiviteter som avholdes i klubbens regi.


1 Prinsipper som ligger til grunn for økonomimodellen:

TSK skal være en moderne, veldrevet organisasjon som både satser på elitesvømming, på breddeidrett samt Masters.  Rekruttering av elitesvømmere skal skje via svømmekurs og partier tilpasset de yngste svømmernes og deres ferdighetsnivå. Det skal også legges til rette for funksjonshemmede som ønsker å svømme.  Klubben skal gi et bredt sportslig tilbud og være et sted for sosialt samvær, team-bygging og kompetanseutvikling.

 
Utgifter som angår den enkelte svømmer er treningskostnader, stevnedeltakelse og treningsleire. Økonomimodellen tar utgangspunkt i at treningskostnadene dekkes av  trenings-avgiften, mens stevnedeltakelse og treningsleire "sponses" av klubben ut fra prinsippene nedenfor. Dette forutsatt at  klubbens økonomi tillater dette.

Inntektsbringende arbeid vil i hovedsak utgjøre instruksjon på svømmeklubbens svømmekurs. Svømmere og foreldre til svømmere, som ønsker å redusere sin treningsavgift, gis førsterett til å være instruktører på kurs som svømmeklubben avholder. Det forventes at svømmerne på A-partiet avholder minst et BS-kurs (Barnas svø hvert semester dersom vedkommende ikke er involvert i trening av de yngre partiene.

Kasserer fører "prosjektregnskap" for hvert parti, slik at det hele tiden skal være lett å følge om regnskapet for hvert parti går i balanse.

Styret legger opp til revisjon av satsene hvert andre år og revisjon av modellen hvert fjerde år.


2 Innkjøp

2.1 Grunnleggende prinsipp
Alle innkjøp og avtaler som trenere, instruktører og andre av klubbens tillitsvalgte inngår og som forplikter TSK økonomisk, skal skje på billigste måte og på forhånd være avtalt med styret. Refusjon av slike utgifter kan kun skje ved fremlegging av kvittering/regning.
For større innkjøp skal det fattes særskilt vedtak i styret.


3 Kontingent

Kontingenten vedtas av årsmøtet og kreves inn sammen med treningsavgiften. For 2008 er denne kr. 100,- pr. medlem og 250,- kr pr. familiemedlemsskap. Betales av alle aktive i klubben inklusive svømmeopplæring/svømmekurs og andre som ønsker å stå som medlemme av klubben


4 Treningsavgift

4.1 Satser for treningsavgift
Treningsavgiften fastsettes av styret og oppgis som et årlig beløp med to betalingsterminer. Fra og med andre termin 2008 gjelder følgende halvårlige satser:
 
A - partiet:         kr 3.500,-
B - partiet:         kr 2.000,-
C - partiet:         kr 1.500,-
D - partiet:         kr 1.200,-
E - partiet           kr 1200,-
Miljøpartiet:     kr 1.200,-
Masters:             kr 1.200,-
Betaling svømmeopplæring/svømmekurs -  se under menyvalget "Svømmekurs" på hjemmesidens meny.

Gjestesvømmere:    betaler gjeldende sats for sitt parti x 1,5 (dvs. årlig sum for svømming på A-parti kr. 10.500,-). Gjestesvømmere gis også tilgang til å avholde BS-kurs.

For søsken gis søskenmoderasjon på treningsavgiften. Den på øverste parti betaler full avgift, mens øvrige søsken betaler 50 %.
Det er plikt til å stille på dugnad etter klubbens behov. Dette gjelder for eksempel også funksjonær på stevner og kjørring til stevner uten for Tromsø. De som ikke stiller på dugnad som klubben innkaller til vil bli fakturert i etterkant i forhold til tapt fortjeneste.

4.2 Betaling og inntjening av treningsavgiften og lisensen.
Treningsavgift betales forskuddsvis 2 ganger i året, ved starten av hvert semester. Om en svømmer starter midt i sesongen, beregnes satsen i forhold til antall uker deltatt.
For svømmere som skal delta på approberte stevner, må det betales lisens. Lisensen for påfølgende år kreves inn sammen med treningsavgiften i høstsemesteret.
Det gis anledning til svømmere med godkjent instruktørutdannelse i Barnas Svømmeskoler å jobbe inn treningsavgiften ved å holde svømmekurs for klubben. Dette arbeidet avregnes 2 ganger i året, 15/11 og 15/4. Regnskapsfører/kasserer fører regnskap i henhold til spesifiserte innbetalinger fra hvert medlem. Underskudd i et termin innbetales. Overskudd kan overføres til neste termin.
Inntekter ved dugnadsarbeid kan, dersom styret gjør vedtak om dette, gå til nedbetaling av treningsavgiften.
Inntekter ved kafeteriadrift eller andre økonomitiltak på egne stevner, går ikke under regelen for nedbetaling av treningsavgiften, fordi de andre funksjonærene ikke har samme mulighet for inntekt. Foreldre har ansvar for kafeteriadrift på stevner arrangert av TSK.4.3 Andre forhold
En svømmer som ikke tjener inn/betaler inn treningsavgiften mister retten til å delta på treninger, stevner/leirer inntil de økonomiske forpliktelsene er rettet.
En Masters - svømmer som deltar på inntektsbringende aktiviteter, øremerket masters, får dekket reisekostnader for deltakelse på masters - NM/NNM, tilsvarende det beløp som er inntjent.
Styret gis fullmakt til å fravike disse reglene i spesielle tilfeller.


5 Stevner og treningsleire som er godkjent av styret.

5.1 Regulativ for egenandel på stevner og treningsleire
Egenandelen ved deltagelse på stevner og treningsleire godkjent av styret settes til:
 
* Sone 1:    Egne stevner: kr. 100,-
* Sone 2:    Bardufoss, Setermoen, Sørreisa: Kr. 400,-
* Sone 3:    Resten av Troms Fylke, samt Bjerkvik, Narvik og Alta: Kr. 500,-
* Sone 4:    Resten av Finnmark og Nordland Svømmekretser:
                   Vurderes særskilt ut fra transportkostnader.
* Sone 5:    Norge for øvrig: avgjøres av styret ut fra budsjett som forelegges styret.

Om ikke annet er vedtatt av styret, dekker egenandelen noe av klubbens utgifter til reise og overnatting etter rimeligste alternativ. Egenandelen omfatter ikke penger til kjøp av mat, unntatt når måltider er inkludert i prisen for overnatting.

Alle egenandeler ved stevner/leirer skal være betalt før avreise. Hvis en svømmer har så stort forskudd hos klubben at dette dekker egenandeler, kan han/hun trekke den fra sin "konto" i klubbregnskapet. I så fall må dette avtales med reiseleder på forhånd.

Når klubben organiserer felles transport/overnatting ved stevner og leire, betaler alle egenandelen uavkortet til klubben, uansett reisemåte. Merkostnader som påløper i slike tilfeller dekkes ikke. Ved stevner og leire der svømmere selv arrangerer reise og overnatting gis det dekning ut fra billigste reisemåte, forutsatt styrets godkjenning.
Svømmer som har foresatt som etter avtale med reiseleder transporterer flere svømmere til stevner og treningsleire i sone 2 og 3, fritas for en egenandel.

5.2 Spesielt om NM sr/jr, Kalottkamp, Interkrets Nord og Nasjonal Finale:
Ved deltagelse på NM sr/jr, kalottkamp, interkrets nord og nasjonal finale, betales ingen egenandel, forutsatt at svømmeren er kvalifisert for deltakelse på minst to øvelser.
Dette forutsatt reise og overnatting på billigste alternativ. Deltageren dekker selv utgifter til mat.

5.3 Leire og samlinger:
Det skal stimuleres til deltakelse på NM-leir og oppstartsleir for C+, B og A-partiet. På samlingen skal det legges vekt på å etablere et solid svømmefaglig og sosialt miljø, gjerne i samarbeid med andre klubber i kretsen, Nord-Norge eller på Nord-Kalotten.
Alle leire skal godkjennes på forhånd av styret. Det forutsettes at leire som avholdes ikke  krever for store utlegg til egenandeler for den enkelte svømmer eller for klubben.

Egenandel vedtas av styret. Egenandel for leire/samlinger kan jobbes inn ved "øremerket" dugsnadsarbeid for klubben, se punkt 4.2.


6 Instruktørhonorar ved kurs/aktiviteter i regi av TSK

6.1 Lønnssatser
Styret har fastlagt følgende satser for honorar etter regning til trenere og instruktører:

Trenere på ett av partiene (med instruktørutdanning fra NSF):
Ansiennitet 1-2 år: 125 kr/ treningstime
Ansiennitet 3-4 år: 150 k/ treningstime
Ansiennitet 5 år og mer: 175 kr/ treningstime
Det kreves at man er ansvarlig trener for parti for å oppnå ansiennitet.
Lærling/assistent trener: 100 kr/ treningstime

I tillegg til kost- og reisegodtgjørelse for trener i forbindelse med reiser (punkt 6.2) utbetales lønn for inntil 4 timer med vanlig timesats per reisedøgn i forbindelse med stevner og treningsopphold. Reise og deltakelse skal være godkjent av styret. Lønn i forbindelse med utenlandsopphold og lengre treningsleire (ut over en helg) fastsettes av styret.

Instruktører/ svømmekurs:
Godkjent instruktør som samtidig fungerer som kursleder kr. 150,- pr kurs a 45 minutter.
Hjelpeinstruktør med og uten godkjent instruktørutdanning, men som ikke har oppnådd alder for godkjenning som instruktør,  kr. 100,- pr kurs a 45 minutter.

Instruktører for vanntrim gis lønn etter satser fastsatt av styret.

Treningsavgiften kan justeres etter vedtak på årsmøtet. Overskudd fra svømmekurs og vanntrim tilfaller klubben

6.2 Transport
Det gis ikke dekning av transport til og fra treningene i Tromsø.
Ved reiser i forbindelse med møter/samlinger utenfor Tromsø benyttes kretsens regulativ:
* Egen bil kr 2,-/km, med tillegg av 0,20 pr passasjer pr km.
* Diettgodtgjørelse kr. 200, - pr kostdøgn når det ikke legges opp til felles bespisning.
Satsene gjelder i alle de nordiske landene.

6.3 Refusjon av kostnader ved instruktørutdanningen
Når klubben har bekostet utdanningen til instruktøren, skal klubbens utgifter delvis tilbakebetales ved at instruktøren honoreres som instruktør uten utdanning under det første kurset vedkommende holder for klubben etter endt utdanning.
Instruktører som ikke holder kurs for klubben etter endt utdanning, skal refundere alle utgifter som klubben har hatt med utdanningen innen ett år.

6.4 Andre kurs, aktiviteter
Disse retningslinjer kan anvendes for instruktører på andre typer kurs/aktiviteter med kursavgift i den utstrekning de passer og etter styrets godkjenning.