Protokollen fra årsmøtet i TSK 2006 

Årsmøte Tromsø Svømmeklubb
Rådhuset, onsdag 22. mars  kl 19.00


Protokoll

Saksliste:
Sak 1:    Innkalling godkjent

Sak 2:     Valg av     møteleder: Hilde Jenssen,
Referent: Hanne Skeltved
Tellekorps: Martin og Magnus
    Underskrift: Viggo Hauan og Stig Ole Fiske

Sak 3:     Årsberetning 2005 tas til etterretning med årsmøtets bemerkninger (korrigert i beretningen).

Sak 4:     Regnskap og revisors beretning
Regnskapet er godkjent av revisor. Regnskapet var lagt frem på årsmøtet av kasserer Merete E. Hansen på vegne av styret.
    
Regnskapet tatt til etterretning.

Sak 5:     Kontingent
Kontingent på 100,- kr/ familiekontingent 250,- kr beholdes som i 2005. Kontingenten innarbeides i nye rutiner for innkreving av kontingent og treningsavgift som utarbeides av styret.

Sak 6:     Budsjett
Budsjett 2006 ikke vedtatt. Budsjett utarbeides av nytt styre.

Sak 7:     Klubbens organisering
Dagens organisering opprettholdes.  Nytt styre konstituerer seg selv og nødvendige utvalg.

Sak 8:     Innkomne saker
    Henrik Broberg: Forslag til forenkling og forbedring av kontingent og medlemsregistrering.

    Forslaget oversendes nytt styre.
    
    Styret: Forslag om utmelding av Norges Funksjonshemmedes Idrettsforbund. Styrets begrunnelse at samme interesser ivaretas av klubbens medlemsskap i Norges Svømmeforbund.

    Forslaget enstemmig vedtatt.

Sak 9:     Valg til styre og verv. v/Henrik Broberg på vegne av valgkomiteen.
Valgkomiteen har bestått av Ingunn Gundersen, Allan Jørgensen, Henrik Broberg og Yngve Lund (vara)

Nytt styre enstemmig valgt i henhold til valgkomiteens forslag:
    Leder                 Hanne Skeltved (1 år)
    Nestleder           Marianne Tollefsen (2 år)
    Kasserer:           Alf Are Johnsen (2 år)
    Styremedlem:    Helge Eriksen (2år)
    Revisor:            Astrid Movik og Bjørn Blix (1 år)
    Varamedlem:    Stig Ole Fiske (1 år)

    Svømmerne velger sin representant i styret.

    Ikke på valg:     Kristian Erik Øvermo

    Valgkomite: Henrik Broberg, Marianne Tollefsen, Magnus Klæbo Nordgård og Morten Berg (vara). Valgkomiteen konstituerer seg selv.

    Tromsø,       /    2006                          Tromsø,       /    2006            

    ______________________                ______________________
    Viggo Hauan                                      Stig Ole Fiske